Obowiązek informacyjny

Urszula Polak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Szkoła Muzyki ALLEGRETTO z siedzibą przy ul. Serbska 3c; 51-111 WROCŁAW; NIP: 727-262-58-58 informuje, że:

 1. jest Administratorem podanych danych osobowych
 2. administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych podanych w umowie.
 3. podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa,
 5. podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. Klient ma prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 1. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą ̨ może dochodzić ́ ewentualnych roszczeń́ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Allegretto z siedzibą: ul. Serbska 3c, 51-111 Wrocław w celach marketingowych, związanych z korzystaniem z usługi „Formularz”, prowadzonej  przez  Allegretto. Zapoznałem się z przysługującym mi prawem dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawienia oraz mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, czego konsekwencją będzie usunięcie mojego adresu e­-mail i danych z bazy kontaktów Allegretto. Administrator danych nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych personalnych oraz adresowych osób, które korzystają z jego usług.